ગરીબ અને મોદી વિરોધી કોંગ્રેસીઓને એક ચા વાળો દેશનું સફળ નેતૃત્વ કરી રહ્યો છે તે આંખમાં કણાની જેમ ખૂંચી રહ્યું છે જીતશે વિકાસ, જીતશે ગુજરાત

Bharatiya Janata Party is the largest political party

ગરીબ અને મોદી વિરોધી કોંગ્રેસીઓને એક ચા વાળો દેશનું સફળ નેતૃત્વ કરી રહ્યો છે તે આંખમાં કણાની જેમ ખૂંચી રહ્યું છે

જીતશે વિકાસ, જીતશે ગુજરાત

ગરીબ અને મોદી વિરોધી કોંગ્રેસીઓને એક ચા વાળો દેશનું સફળ નેતૃત્વ કરી રહ્યો છે તે આંખમાં કણાની જેમ ખૂંચી રહ્યું છે જીતશે વિકાસ, જીતશે ગુજરાત

Let's Connect

sm2p0