'જન ઔષધિ કેન્દ્રો' થકી વાજબી ભાવે જેનેરિક દવાઓ પૂરી પાડીને જનતાના આરોગ્યની ચિંતા કરતી ભાજપ સરકાર. જીતશે વિકાસ, જીતશે ગુજરાત

Bharatiya Janata Party is the largest political party

'જન ઔષધિ કેન્દ્રો' થકી વાજબી ભાવે જેનેરિક દવાઓ પૂરી પાડીને જનતાના આરોગ્યની ચિંતા કરતી ભાજપ સરકાર.

જીતશે વિકાસ, જીતશે ગુજરાત

'જન ઔષધિ કેન્દ્રો' થકી વાજબી ભાવે જેનેરિક દવાઓ પૂરી પાડીને જનતાના આરોગ્યની ચિંતા કરતી ભાજપ સરકાર. જીતશે વિકાસ, જીતશે ગુજરાત

Let's Connect

sm2p0