ગુજરાતમાં ચૂંટણી સમયે મંદિરોમાં આંટાફેરા કરતા રાહુલ ગાંધીને મંદિરની શિસ્તતા વિશે ખબર નથી એ શું જનતાનું ભલું કરશે?

Bharatiya Janata Party is the largest political party

ગુજરાતમાં ચૂંટણી સમયે મંદિરોમાં આંટાફેરા કરતા રાહુલ ગાંધીને મંદિરની શિસ્તતા વિશે ખબર નથી એ શું જનતાનું ભલું કરશે?

ગુજરાતમાં ચૂંટણી સમયે મંદિરોમાં આંટાફેરા કરતા રાહુલ ગાંધીને મંદિરની શિસ્તતા વિશે ખબર નથી એ શું જનતાનું ભલું કરશે?

Let's Connect

sm2p0