કોંગ્રેસ સત્તા મેળવવા એટલી અંધ બની ગઈ છે કે તે સારું જોઈ નથી શકતી, સાચું બોલી નથી શકતી અને સાચું સાંભળી પણ નથી શકતી. જીતશે વિકાસ, જીતશે ગુજરાત

Bharatiya Janata Party is the largest political party

કોંગ્રેસ સત્તા મેળવવા એટલી અંધ બની ગઈ છે કે તે સારું જોઈ નથી શકતી, સાચું બોલી નથી શકતી અને સાચું સાંભળી પણ નથી શકતી.

જીતશે વિકાસ, જીતશે ગુજરાત

કોંગ્રેસ સત્તા મેળવવા એટલી અંધ બની ગઈ છે કે તે સારું જોઈ નથી શકતી, સાચું બોલી નથી શકતી અને સાચું સાંભળી પણ નથી શકતી. જીતશે વિકાસ, જીતશે ગુજરાત

Let's Connect

sm2p0