જે વંશવાદી નહેરુ-ગાંધી પરિવાર દેશને પોતાની જાગીર સમજે છે એમને એક ગરીબ ચા વાળો દેશનું સફળ નેતૃત્વ કરે છે એ કઈ રીતે પચી શકે? જીતશે વિકાસ, જીતશે ગુજરાત

Bharatiya Janata Party is the largest political party

જે વંશવાદી નહેરુ-ગાંધી પરિવાર દેશને પોતાની જાગીર સમજે છે એમને એક ગરીબ ચા વાળો દેશનું સફળ નેતૃત્વ કરે છે એ કઈ રીતે પચી શકે?

જીતશે વિકાસ, જીતશે ગુજરાત

જે વંશવાદી નહેરુ-ગાંધી પરિવાર દેશને પોતાની જાગીર સમજે છે એમને એક ગરીબ ચા વાળો દેશનું સફળ નેતૃત્વ કરે છે એ કઈ રીતે પચી શકે? જીતશે વિકાસ, જીતશે ગુજરાત

Let's Connect

sm2p0