'સૌનો સાથ, સૌનો વિકાસ' મંત્રને સાર્થક કરી પ્રજાના પડખે ઊભી રહી છે ભાજપ સરકાર. જીતશે વિકાસ, જીતશે ગુજરાત

Bharatiya Janata Party is the largest political party

'સૌનો સાથ, સૌનો વિકાસ' મંત્રને સાર્થક કરી પ્રજાના પડખે ઊભી રહી છે ભાજપ સરકાર.

જીતશે વિકાસ, જીતશે ગુજરાત

'સૌનો સાથ, સૌનો વિકાસ' મંત્રને સાર્થક કરી પ્રજાના પડખે ઊભી રહી છે ભાજપ સરકાર. જીતશે વિકાસ, જીતશે ગુજરાત

Let's Connect

sm2p0