દરેક ગામને માળખાગત સુવિધાઓથી સુસજ્જ કરતી ભાજપ સરકાર. હું છું વિકાસ, હું છું ગુજરાત. જીતશે વિકાસ, જીતશે ગુજરાત

Bharatiya Janata Party is the largest political party

દરેક ગામને માળખાગત સુવિધાઓથી સુસજ્જ કરતી ભાજપ સરકાર.
હું છું વિકાસ, હું છું ગુજરાત.

જીતશે વિકાસ, જીતશે ગુજરાત

દરેક ગામને માળખાગત સુવિધાઓથી સુસજ્જ કરતી ભાજપ સરકાર. હું છું વિકાસ, હું છું ગુજરાત. જીતશે વિકાસ, જીતશે ગુજરાત

Let's Connect

sm2p0