ભાજપના શાસનમાં રસ્તા, પાણી તથા અનેકવિધ જીવન જરુરિયાતની સવલતો મળતાં ખુશ છે છેવાડાનો માનવી. હું છું વિકાસ, હું છું ગુજરાત. જીતશે વિકાસ, જીતશે ગુજરાત

Bharatiya Janata Party is the largest political party

ભાજપના શાસનમાં રસ્તા, પાણી તથા અનેકવિધ જીવન જરુરિયાતની સવલતો મળતાં ખુશ છે છેવાડાનો માનવી.
હું છું વિકાસ, હું છું ગુજરાત.

જીતશે વિકાસ, જીતશે ગુજરાત

ભાજપના શાસનમાં રસ્તા, પાણી તથા અનેકવિધ જીવન જરુરિયાતની સવલતો મળતાં ખુશ છે છેવાડાનો માનવી. હું છું વિકાસ, હું છું ગુજરાત. જીતશે વિકાસ, જીતશે ગુજરાત

Let's Connect

sm2p0