ગુજરાતમાં ખેડૂતો માટે ખોટા આંસુ સારતા રાહુલ ગાંધી કોંગ્રેસના નેતા અશોક ગેહલોતના ભાઈએ આચરેલા ખાતર કૌભાંડનો ગુજરાતની જનતાને જવાબ આપે

Bharatiya Janata Party is the largest political party

ગુજરાતમાં ખેડૂતો માટે ખોટા આંસુ સારતા રાહુલ ગાંધી કોંગ્રેસના નેતા અશોક ગેહલોતના ભાઈએ આચરેલા ખાતર કૌભાંડનો ગુજરાતની જનતાને જવાબ આપે

ગુજરાતમાં ખેડૂતો માટે ખોટા આંસુ સારતા રાહુલ ગાંધી કોંગ્રેસના નેતા અશોક ગેહલોતના ભાઈએ આચરેલા ખાતર કૌભાંડનો ગુજરાતની જનતાને જવાબ આપે

Let's Connect

sm2p0