'મુખ્યમંત્રી અમૃતમ યોજના' થકી ગંભીર બીમારીમાં નિશુલ્ક સ્વાસ્થ્ય સારવાર આપતી સંવેદનશીલ ભાજપ સરકાર. જીતશે વિકાસ, જીતશે ગુજરાત

Bharatiya Janata Party is the largest political party

'મુખ્યમંત્રી અમૃતમ યોજના' થકી ગંભીર બીમારીમાં નિશુલ્ક સ્વાસ્થ્ય સારવાર આપતી સંવેદનશીલ ભાજપ સરકાર.

જીતશે વિકાસ, જીતશે ગુજરાત

'મુખ્યમંત્રી અમૃતમ યોજના' થકી ગંભીર બીમારીમાં નિશુલ્ક સ્વાસ્થ્ય સારવાર આપતી સંવેદનશીલ ભાજપ સરકાર. જીતશે વિકાસ, જીતશે ગુજરાત

Let's Connect

sm2p0