વિકાસનો પર્યાય એટલે ભાજપ. દરેક ગુજરાતીનો એક જ અવાજ. હું છું વિકાસ હું છું ગુજરાત. જીતશે વિકાસ, જીતશે ગુજરાત

Bharatiya Janata Party is the largest political party

વિકાસનો પર્યાય એટલે ભાજપ.
દરેક ગુજરાતીનો એક જ અવાજ. હું છું વિકાસ હું છું ગુજરાત.

જીતશે વિકાસ, જીતશે ગુજરાત

વિકાસનો પર્યાય એટલે ભાજપ. દરેક ગુજરાતીનો એક જ અવાજ. હું છું વિકાસ હું છું ગુજરાત. જીતશે વિકાસ, જીતશે ગુજરાત

Let's Connect

sm2p0