ભૂકંપમાં પડી ભાંગેલા કચ્છનો તમામ ક્ષેત્રે વિકાસ કરી ભાજપે સજાના જિલ્લાથી ઓળખાતા કચ્છને બનાવ્યો સૌથી લોકપ્રિય જિલ્લો. હું છું વિકાસ, હું છું ગુજરાત જીતશે વિકાસ, જીતશે ગુજરાત

Bharatiya Janata Party is the largest political party

ભૂકંપમાં પડી ભાંગેલા કચ્છનો તમામ ક્ષેત્રે વિકાસ કરી ભાજપે સજાના જિલ્લાથી ઓળખાતા કચ્છને બનાવ્યો સૌથી લોકપ્રિય જિલ્લો.
હું છું વિકાસ, હું છું ગુજરાત

જીતશે વિકાસ, જીતશે ગુજરાત

ભૂકંપમાં પડી ભાંગેલા કચ્છનો તમામ ક્ષેત્રે વિકાસ કરી ભાજપે સજાના જિલ્લાથી ઓળખાતા કચ્છને બનાવ્યો સૌથી લોકપ્રિય જિલ્લો. હું છું વિકાસ, હું છું ગુજરાત જીતશે વિકાસ, જીતશે ગુજરાત

Let's Connect

sm2p0