શિક્ષણક્ષેત્રના વિકાસમાં હંમેશાં અગ્રેસર ગુજરાત વિશે રાહુલ ગાંધી અફવાઓ ફેલાવાનું બંધ કરે કેમ કે જનતા સત્ય જાણે છે. જીતશે વિકાસ, જીતશે ગુજરાત

Bharatiya Janata Party is the largest political party

શિક્ષણક્ષેત્રના વિકાસમાં હંમેશાં અગ્રેસર ગુજરાત વિશે રાહુલ ગાંધી અફવાઓ ફેલાવાનું બંધ કરે કેમ કે જનતા સત્ય જાણે છે.

જીતશે વિકાસ, જીતશે ગુજરાત

શિક્ષણક્ષેત્રના વિકાસમાં હંમેશાં અગ્રેસર ગુજરાત વિશે રાહુલ ગાંધી અફવાઓ ફેલાવાનું બંધ કરે કેમ કે જનતા સત્ય જાણે છે. જીતશે વિકાસ, જીતશે ગુજરાત

Let's Connect

sm2p0