"મોદી સાહેબ એ સમર્પણની મૂર્તિ છે, તેમણે ઘસાઈને ઉજળા થઈએ સૂત્રને સાર્થક કર્યું છે". - પ.પૂ.શાસ્ત્રી શ્રી વર્ણીસ્વરૂપદાસજી સ્વામી (સુરત - ગુરુકુલ)

Bharatiya Janata Party is the largest political party

"મોદી સાહેબ એ સમર્પણની મૂર્તિ છે, તેમણે ઘસાઈને ઉજળા થઈએ સૂત્રને સાર્થક કર્યું છે". - પ.પૂ.શાસ્ત્રી શ્રી વર્ણીસ્વરૂપદાસજી સ્વામી (સુરત - ગુરુકુલ)

"મોદી સાહેબ એ સમર્પણની મૂર્તિ છે, તેમણે ઘસાઈને ઉજળા થઈએ સૂત્રને સાર્થક કર્યું છે". - પ.પૂ.શાસ્ત્રી શ્રી વર્ણીસ્વરૂપદાસજી સ્વામી (સુરત - ગુરુકુલ)

Let's Connect

sm2p0