"સ્વામીબાપાના આશીર્વાદથી જેમ કમળ ખીલી ઉઠે તેમ મોદી સાહેબ ખીલી ઉઠ્યા" - પરમપૂજ્ય મહંતસ્વામી મહારાજ

Bharatiya Janata Party is the largest political party

"સ્વામીબાપાના આશીર્વાદથી જેમ કમળ ખીલી ઉઠે તેમ મોદી સાહેબ ખીલી ઉઠ્યા" - પરમપૂજ્ય મહંતસ્વામી મહારાજ

"સ્વામીબાપાના આશીર્વાદથી જેમ કમળ ખીલી ઉઠે તેમ મોદી સાહેબ ખીલી ઉઠ્યા" - પરમપૂજ્ય મહંતસ્વામી મહારાજ

Let's Connect

sm2p0