રાહુલ ગાંધી જોઈએ એટલા જુઠ્ઠાણા ફેલાવી લે પણ જીતશે વિકાસ, જીતશે ગુજરાત

Bharatiya Janata Party is the largest political party

રાહુલ ગાંધી જોઈએ એટલા જુઠ્ઠાણા ફેલાવી લે પણ

જીતશે વિકાસ, જીતશે ગુજરાત

રાહુલ ગાંધી જોઈએ એટલા જુઠ્ઠાણા ફેલાવી લે પણ જીતશે વિકાસ, જીતશે ગુજરાત

Let's Connect

sm2p0