મહિલાસશક્તિકરણની અનેકવિધ યોજનાઓ થકી મહિલાઓના વિકાસને પ્રોત્સાહન આપતી ભાજપ સરકાર. હું છું વિકાસ, હું છું ગુજરાત

Bharatiya Janata Party is the largest political party

મહિલાસશક્તિકરણની અનેકવિધ યોજનાઓ થકી મહિલાઓના વિકાસને પ્રોત્સાહન આપતી ભાજપ સરકાર.

હું છું વિકાસ, હું છું ગુજરાત

મહિલાસશક્તિકરણની અનેકવિધ યોજનાઓ થકી મહિલાઓના વિકાસને પ્રોત્સાહન આપતી ભાજપ સરકાર. હું છું વિકાસ, હું છું ગુજરાત

Let's Connect

sm2p0