દરેક ચૂંટણીમાં અમે જીતવાના એવું કહેનારા કોંગ્રેસિયાઓનો રાફડો ફાટી નીકળે છે અને પરિણામના દિવસે હાર સાંપડતાંની સાથે જ પાછા અદ્રશ્ય થઈ જાય છે

Bharatiya Janata Party is the largest political party

દરેક ચૂંટણીમાં અમે જીતવાના એવું કહેનારા કોંગ્રેસિયાઓનો રાફડો ફાટી નીકળે છે અને પરિણામના દિવસે હાર સાંપડતાંની સાથે જ પાછા અદ્રશ્ય થઈ જાય છે

દરેક ચૂંટણીમાં અમે જીતવાના એવું કહેનારા કોંગ્રેસિયાઓનો રાફડો ફાટી નીકળે છે અને પરિણામના દિવસે હાર સાંપડતાંની સાથે જ પાછા અદ્રશ્ય થઈ જાય છે

Let's Connect

sm2p0