રાજ્યની શાળાઓમાં વીજળી અને સ્માર્ટ ક્લાસ३મ થકી વિદ્યાર્થીઓના ઉજ્જવળ ભવિષ્યને ઉજાગર કરતી ભાજપ સરકાર. હું છું વિકાસ, હું છું ગુજરાત

Bharatiya Janata Party is the largest political party

રાજ્યની શાળાઓમાં વીજળી અને સ્માર્ટ ક્લાસ३મ થકી વિદ્યાર્થીઓના ઉજ્જવળ ભવિષ્યને ઉજાગર કરતી ભાજપ સરકાર.

હું છું વિકાસ, હું છું ગુજરાત

રાજ્યની શાળાઓમાં વીજળી અને સ્માર્ટ ક્લાસ३મ થકી વિદ્યાર્થીઓના ઉજ્જવળ ભવિષ્યને ઉજાગર કરતી ભાજપ સરકાર. હું છું વિકાસ, હું છું ગુજરાત

Let's Connect

sm2p0