મોદી સરકારમાં ખેડૂતો માટે પાકધિરાણ અને લોનની સુવિધા સરળ બનતાં ખેડૂત પરિવારોમાં આવી ખુશહાલી. આને કહેવાય વિકાસ. હું છું વિકાસ, હું છું ગુજરાત

Bharatiya Janata Party is the largest political party

મોદી સરકારમાં ખેડૂતો માટે પાકધિરાણ અને લોનની સુવિધા સરળ બનતાં ખેડૂત પરિવારોમાં આવી ખુશહાલી. આને કહેવાય વિકાસ.

હું છું વિકાસ, હું છું ગુજરાત

મોદી સરકારમાં ખેડૂતો માટે પાકધિરાણ અને લોનની સુવિધા સરળ બનતાં ખેડૂત પરિવારોમાં આવી ખુશહાલી. આને કહેવાય વિકાસ. હું છું વિકાસ, હું છું ગુજરાત

Let's Connect

sm2p0