'સૌનો સાથ સૌનો વિકાસ' સૂત્રને સાકાર કરતી ભાજપ સરકારે હંમેશા તમામ વર્ગોનું હિત વિચાર્યું છે છતાં પણ ભાજપ, ગુજરાત અને વિકાસનો વિરોધ કરતી કોંગ્રેસ પાર્ટી એ નથી જાણતી કે આજે સૌથી વધુ આદિવાસી, કિસાન, દલિત અને ઓબીસીના સાંસદ ભાજપના છે હું છું વિકાસ, હું છું ગુજરાત

Bharatiya Janata Party is the largest political party

'સૌનો સાથ સૌનો વિકાસ' સૂત્રને સાકાર કરતી ભાજપ સરકારે હંમેશા તમામ વર્ગોનું હિત વિચાર્યું છે છતાં પણ ભાજપ, ગુજરાત અને વિકાસનો વિરોધ કરતી કોંગ્રેસ પાર્ટી એ નથી જાણતી કે આજે સૌથી વધુ આદિવાસી, કિસાન, દલિત અને ઓબીસીના સાંસદ ભાજપના છે

હું છું વિકાસ, હું છું ગુજરાત

'સૌનો સાથ સૌનો વિકાસ' સૂત્રને સાકાર કરતી ભાજપ સરકારે હંમેશા તમામ વર્ગોનું હિત વિચાર્યું છે છતાં પણ ભાજપ, ગુજરાત અને વિકાસનો વિરોધ કરતી કોંગ્રેસ પાર્ટી એ નથી જાણતી કે આજે સૌથી વધુ આદિવાસી, કિસાન, દલિત અને ઓબીસીના સાંસદ ભાજપના છે હું છું વિકાસ, હું છું ગુજરાત

Let's Connect

sm2p0