મિત્રો, અમુક લોકો માત્રને માત્ર પોતાના રાજનૈતિક સ્વાર્થ માટે ભગવાન સૂર્યનારાયણના પણ ખોટા ખોટા સોગંદ ખાય છે... આવા લોકો વિશે તમે શું કહેશો?

Bharatiya Janata Party is the largest political party

મિત્રો, અમુક લોકો માત્રને માત્ર પોતાના રાજનૈતિક સ્વાર્થ માટે ભગવાન સૂર્યનારાયણના પણ ખોટા ખોટા સોગંદ ખાય છે...

આવા લોકો વિશે તમે શું કહેશો?

મિત્રો, અમુક લોકો માત્રને માત્ર પોતાના રાજનૈતિક સ્વાર્થ માટે ભગવાન સૂર્યનારાયણના પણ ખોટા ખોટા સોગંદ ખાય છે... આવા લોકો વિશે તમે શું કહેશો?

Let's Connect

sm2p0