દ્રઢ સંકલ્પ અને દીર્ઘદ્રષ્ટિ થકી ભાજપ સરકારે ગુજરાતની જનતાનું સર્વાંગી વિકાસનું સ્વપ્ન કર્યું સાકાર હું છું વિકાસ, હું છું ગુજરાત

Bharatiya Janata Party is the largest political party

દ્રઢ સંકલ્પ અને દીર્ઘદ્રષ્ટિ થકી ભાજપ સરકારે ગુજરાતની જનતાનું સર્વાંગી વિકાસનું સ્વપ્ન કર્યું સાકાર

હું છું વિકાસ, હું છું ગુજરાત

દ્રઢ સંકલ્પ અને દીર્ઘદ્રષ્ટિ થકી ભાજપ સરકારે ગુજરાતની જનતાનું સર્વાંગી વિકાસનું સ્વપ્ન કર્યું સાકાર હું છું વિકાસ, હું છું ગુજરાત

Let's Connect

sm2p0