ગુજરાત સાથે હંમેશા અન્યાય કરતી કોંગ્રેસને ગુજરાત આંખમાં કણાની જેમ ખૂંચી રહ્યું છે એવી કોંગ્રેસને ગુજરાત ક્યારેય નહીં કરે સમર્થન હું છું વિકાસ, હું છું ગુજરાત

Bharatiya Janata Party is the largest political party

ગુજરાત સાથે હંમેશા અન્યાય કરતી કોંગ્રેસને ગુજરાત આંખમાં કણાની જેમ ખૂંચી રહ્યું છે એવી કોંગ્રેસને ગુજરાત ક્યારેય નહીં કરે સમર્થન

હું છું વિકાસ, હું છું ગુજરાત

ગુજરાત સાથે હંમેશા અન્યાય કરતી કોંગ્રેસને ગુજરાત આંખમાં કણાની જેમ ખૂંચી રહ્યું છે એવી કોંગ્રેસને ગુજરાત ક્યારેય નહીં કરે સમર્થન હું છું વિકાસ, હું છું ગુજરાત

Let's Connect

sm2p0