પાણી, વીજળી, રસ્તા અને લઘુ ઉદ્યોગોના વિકાસ થકી જનતાને પાયાની જરુરિયાતો પૂરી પાડતી ભાજપ સરકાર. હું છું વિકાસ, હું છું ગુજરાત

Bharatiya Janata Party is the largest political party

પાણી, વીજળી, રસ્તા અને લઘુ ઉદ્યોગોના વિકાસ થકી જનતાને પાયાની જરુરિયાતો પૂરી પાડતી ભાજપ સરકાર.

હું છું વિકાસ, હું છું ગુજરાત

પાણી, વીજળી, રસ્તા અને લઘુ ઉદ્યોગોના વિકાસ થકી જનતાને પાયાની જરુરિયાતો પૂરી પાડતી ભાજપ સરકાર. હું છું વિકાસ, હું છું ગુજરાત

Let's Connect

sm2p0