જાતિવાદ, કોમવાદ, ભ્રષ્ટાચાર જેવા દૂષણોને હરાવવા માટે ભારત દોડશે એકતાની દોડ અને સાર્થક કરશે 'સૌનો સાથ સૌનો વિકાસ'નો મંત્ર

Bharatiya Janata Party is the largest political party

જાતિવાદ, કોમવાદ, ભ્રષ્ટાચાર જેવા દૂષણોને હરાવવા માટે ભારત દોડશે એકતાની દોડ અને સાર્થક કરશે 'સૌનો સાથ સૌનો વિકાસ'નો મંત્ર

જાતિવાદ, કોમવાદ, ભ્રષ્ટાચાર જેવા દૂષણોને હરાવવા માટે ભારત દોડશે એકતાની દોડ અને સાર્થક કરશે 'સૌનો સાથ સૌનો વિકાસ'નો મંત્ર

Let's Connect

sm2p0