ઘોઘા-દહેજ રો-રો ફેરી સર્વિસ એ સૌરાષ્ટ્ર અને દક્ષિણ ગુજરાતને એકબીજાની વધુ નજીક લાવશે

Bharatiya Janata Party is the largest political party

ઘોઘા-દહેજ રો-રો ફેરી સર્વિસ એ સૌરાષ્ટ્ર અને દક્ષિણ ગુજરાતને એકબીજાની વધુ નજીક લાવશે

ઘોઘા-દહેજ રો-રો ફેરી સર્વિસ એ સૌરાષ્ટ્ર અને દક્ષિણ ગુજરાતને એકબીજાની વધુ નજીક લાવશે

Let's Connect

sm2p0