સાચું સ્ત્રીસશક્તિકરણ, સ્ત્રીઓને યોગ્ય હક્કો અને સન્માન ભાજપ સરકારે આપ્યા. હું છું વિકાસ, હું છું ગુજરાત

Bharatiya Janata Party is the largest political party

સાચું સ્ત્રીસશક્તિકરણ, સ્ત્રીઓને યોગ્ય હક્કો અને સન્માન ભાજપ સરકારે આપ્યા.

હું છું વિકાસ, હું છું ગુજરાત

સાચું સ્ત્રીસશક્તિકરણ, સ્ત્રીઓને યોગ્ય હક્કો અને સન્માન ભાજપ સરકારે આપ્યા. હું છું વિકાસ, હું છું ગુજરાત

Let's Connect

sm2p0