ભાજપ શાસન હેઠળ શિક્ષણ ક્ષેત્રે ગુજરાતે ભરી હરણફાળ. હું છું વિકાસ, હું છું ગુજરાત

Bharatiya Janata Party is the largest political party

ભાજપ શાસન હેઠળ શિક્ષણ ક્ષેત્રે ગુજરાતે ભરી હરણફાળ.

હું છું વિકાસ, હું છું ગુજરાત

ભાજપ શાસન હેઠળ શિક્ષણ ક્ષેત્રે ગુજરાતે ભરી હરણફાળ. હું છું વિકાસ, હું છું ગુજરાત

Let's Connect

sm2p0