ભાજપ સરકારના પ્રયત્નો થકી વિકાસનો અખંડ ઉજાસ પહોંચ્યો ખેડૂતો સુધી, એક નવી દિવાળી પામ્યા ખેડૂતો. હું છું વિકાસ, હું છું ગુજરાત

Bharatiya Janata Party is the largest political party

ભાજપ સરકારના પ્રયત્નો થકી વિકાસનો અખંડ ઉજાસ પહોંચ્યો ખેડૂતો સુધી, એક નવી દિવાળી પામ્યા ખેડૂતો.

હું છું વિકાસ, હું છું ગુજરાત

ભાજપ સરકારના પ્રયત્નો થકી વિકાસનો અખંડ ઉજાસ પહોંચ્યો ખેડૂતો સુધી, એક નવી દિવાળી પામ્યા ખેડૂતો. હું છું વિકાસ, હું છું ગુજરાત

Let's Connect

sm2p0