સામાન્ય માનવી હોય કે ખેડૂત, ઉદ્યોગપતિ હોય કે આદિવાસી, સહુને મળી સમાન વ્યવસ્થાઓ.. હું છું વિકાસ, હું છું ગુજરાત

Bharatiya Janata Party is the largest political party

સામાન્ય માનવી હોય કે ખેડૂત, ઉદ્યોગપતિ હોય કે આદિવાસી, સહુને મળી સમાન વ્યવસ્થાઓ..

હું છું વિકાસ, હું છું ગુજરાત

સામાન્ય માનવી હોય કે ખેડૂત, ઉદ્યોગપતિ હોય કે આદિવાસી, સહુને મળી સમાન વ્યવસ્થાઓ.. હું છું વિકાસ, હું છું ગુજરાત

Let's Connect

sm2p0