વિકાસ એમ નેમ ન થાય, દીર્ઘ દ્રષ્ટિ અને સંકલ્પ જોઈએ. અને સંકલ્પને ચરિતાર્થ કરવા માટે જી જાનની બાજી લગાવવી પડે ત્યારે, વિકાસ થાય.

Bharatiya Janata Party is the largest political party

વિકાસ એમ નેમ ન થાય, દીર્ઘ દ્રષ્ટિ અને સંકલ્પ જોઈએ. અને સંકલ્પને ચરિતાર્થ કરવા માટે જી જાનની બાજી લગાવવી પડે ત્યારે, વિકાસ થાય.

વિકાસ એમ નેમ ન થાય, દીર્ઘ દ્રષ્ટિ અને સંકલ્પ જોઈએ. અને સંકલ્પને ચરિતાર્થ કરવા માટે જી જાનની બાજી લગાવવી પડે ત્યારે, વિકાસ થાય.

Let's Connect

sm2p0