ગુજરાતની સમૃદ્ધિ અને વિકાસ પર્વની ઉજવણી એટલે સૌરાષ્ટ્રના પાછલાં ૧૦ દિવસની ગૌરવયાત્રાની સંક્ષિપ્ત ઝલક

ગુજરાતગૌરવયાત્રા..

ગુજરાતની સમૃદ્ધિ અને વિકાસ પર્વની ઉજવણી એટલે #ગુજરાતગૌરવયાત્રા.. સૌરાષ્ટ્રના પાછલાં ૧૦ દિવસની ગૌરવયાત્રાની સંક્ષિપ્ત ઝલક

ગુજરાતની સમૃદ્ધિ અને વિકાસ પર્વની ઉજવણી એટલે #ગુજરાતગૌરવયાત્રા.. સૌરાષ્ટ્રના પાછલાં ૧૦ દિવસની ગૌરવયાત્રાની સંક્ષિપ્ત ઝલક

Let's Connect

sm2p0