શું આવું મહિલા સશક્તિકરણ કરશે કોંગ્રેસ ? શું આ જ છે તેમની સ્ત્રીઓને જોવાની દ્રષ્ટિ ? સ્ત્રીઓનું ઉચિત સન્માન કોંગ્રેસને ક્યારેય ક્યાં આવડ્યું છે ?? આ અગાઉ પણ રાહુલ ગુજરાતમાં સ્ત્રીઓ વિષે અભદ્ર ભાષા વાપરી ચુક્યા છે. બહેન અને દીકરીઓને સન્માન આપતા આ રાજ્યમાં આવી વિચારસરણીનું કોઈ સ્થાન નથી. સ્ત્રીઓ વિષે આવા શબ્દો વાપરનાર રાહુલને ગુજરાત ક્યારેય ન સ્વીકારે

Bharatiya Janata Party is the largest political party

શું આવું મહિલા સશક્તિકરણ કરશે કોંગ્રેસ ? શું આ જ છે તેમની સ્ત્રીઓને જોવાની દ્રષ્ટિ ? સ્ત્રીઓનું ઉચિત સન્માન કોંગ્રેસને ક્યારેય ક્યાં આવડ્યું છે ?? આ અગાઉ પણ રાહુલ ગુજરાતમાં સ્ત્રીઓ વિષે અભદ્ર ભાષા વાપરી ચુક્યા છે. બહેન અને દીકરીઓને સન્માન આપતા આ રાજ્યમાં આવી વિચારસરણીનું કોઈ સ્થાન નથી. સ્ત્રીઓ વિષે આવા શબ્દો વાપરનાર રાહુલને ગુજરાત ક્યારેય ન સ્વીકારે

શું આવું મહિલા સશક્તિકરણ કરશે કોંગ્રેસ ? શું આ જ છે તેમની સ્ત્રીઓને જોવાની દ્રષ્ટિ ? સ્ત્રીઓનું ઉચિત સન્માન કોંગ્રેસને ક્યારેય ક્યાં આવડ્યું છે ?? આ અગાઉ પણ રાહુલ ગુજરાતમાં સ્ત્રીઓ વિષે અભદ્ર ભાષા વાપરી ચુક્યા છે. બહેન અને દીકરીઓને સન્માન આપતા આ રાજ્યમાં આવી વિચારસરણીનું કોઈ સ્થાન નથી. સ્ત્રીઓ વિષે આવા શબ્દો વાપરનાર રાહુલને ગુજરાત ક્યારેય ન સ્વીકારે

Let's Connect

sm2p0