વધ્યું ઉત્પાદન, વધી ખેડૂતની શાન, હું છું વિકાસ, હું છું ગુજરાત

Bharatiya Janata Party is the largest political party

વધ્યું ઉત્પાદન, વધી ખેડૂતની શાન,

હું છું વિકાસ, હું છું ગુજરાત

વધ્યું ઉત્પાદન, વધી ખેડૂતની શાન, હું છું વિકાસ, હું છું ગુજરાત

Let's Connect

sm2p0