આજથી શરૂ થઇ રહેલા લોકડાઉન ના ત્રીજા તબક્કા દરમિયાન પણ સંયમ અને સતર્કતા જાળવવા તેમજ તંત્રને સહયોગ આપવા માટે ગુજરાતની જનતાને નમ્ર અપીલ કરું છું. : પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી જીતુભાઇ વાઘાણી

Bharatiya Janata Party is the largest political party

આજથી શરૂ થઇ રહેલા લોકડાઉન ના ત્રીજા તબક્કા દરમિયાન પણ સંયમ અને સતર્કતા જાળવવા તેમજ તંત્રને સહયોગ આપવા માટે ગુજરાતની જનતાને નમ્ર અપીલ કરું છું. : પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી જીતુભાઇ વાઘાણી

આજથી શરૂ થઇ રહેલા લોકડાઉન ના ત્રીજા તબક્કા દરમિયાન પણ સંયમ અને સતર્કતા જાળવવા તેમજ તંત્રને સહયોગ આપવા માટે ગુજરાતની જનતાને નમ્ર અપીલ કરું છું. : પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી જીતુભાઇ વાઘાણી

Let's Connect

sm2p0