હું વિકાસ છું, હું છું ગુજરાત વર્ષોનો વિશ્વાસ, અડીખમ આ ગુજરાત, પ્રગતિની રફ્તાર, વધશે આ ગુજરાત સૌની થઇ છે પૂરી આશ, ભરે સુખ શાંતિનો શ્વાસ છે સમૃદ્ધિ સૌની પાસ દરેક ગુજરાતીનો છે એક જ અવાજ ''હું વિકાસ છું, હું છું ગુજરાત''

Bharatiya Janata Party is the largest political party

હું વિકાસ છું, હું છું ગુજરાત

વર્ષોનો વિશ્વાસ,

અડીખમ આ ગુજરાત,

પ્રગતિની રફ્તાર, વધશે આ ગુજરાત

સૌની થઇ છે પૂરી આશ, ભરે સુખ શાંતિનો શ્વાસ

છે સમૃદ્ધિ સૌની પાસ

દરેક ગુજરાતીનો છે એક જ અવાજ ''હું વિકાસ છું, હું છું ગુજરાત''

હું વિકાસ છું, હું છું ગુજરાત વર્ષોનો વિશ્વાસ, અડીખમ આ ગુજરાત, પ્રગતિની રફ્તાર, વધશે આ ગુજરાત સૌની થઇ છે પૂરી આશ, ભરે સુખ શાંતિનો શ્વાસ છે સમૃદ્ધિ સૌની પાસ દરેક ગુજરાતીનો છે એક જ અવાજ ''હું વિકાસ છું, હું છું ગુજરાત''

Let's Connect

sm2p0