અગાઉની કોંગ્રેસની સરકારો સંવેદનશીલ સરકારો નહોતી. ગરીબોની સરકાર નહોતી કે મહિલાઓની ચિંતા કરતી સરકાર નહોતી. જયારે ભાજપની આ સરકાર ગરીબોની, ગામડાઓની સરકાર છે. સમગ્ર દેશની ગરીબ અને ગ્રામીણ બહેનો પણ શહેરી વિસ્તારની બહેનોની જેમ ગેસના ચૂલા પર રસોઈ કરીને આરોગ્ય સાચવે તે કેન્દ્ર સરકારની પ્રાથમિકતા છે

Bharatiya Janata Party is the largest political party

અગાઉની કોંગ્રેસની સરકારો સંવેદનશીલ સરકારો નહોતી. ગરીબોની સરકાર નહોતી કે મહિલાઓની ચિંતા કરતી સરકાર નહોતી. જયારે ભાજપની આ સરકાર ગરીબોની, ગામડાઓની સરકાર છે. સમગ્ર દેશની ગરીબ અને ગ્રામીણ બહેનો પણ શહેરી વિસ્તારની બહેનોની જેમ ગેસના ચૂલા પર રસોઈ કરીને આરોગ્ય સાચવે તે કેન્દ્ર સરકારની પ્રાથમિકતા છે

અગાઉની કોંગ્રેસની સરકારો સંવેદનશીલ સરકારો નહોતી. ગરીબોની સરકાર નહોતી કે મહિલાઓની ચિંતા કરતી સરકાર નહોતી. જયારે ભાજપની આ સરકાર ગરીબોની, ગામડાઓની સરકાર છે. સમગ્ર દેશની ગરીબ અને ગ્રામીણ બહેનો પણ શહેરી વિસ્તારની બહેનોની જેમ ગેસના ચૂલા પર રસોઈ કરીને આરોગ્ય સાચવે તે કેન્દ્ર સરકારની પ્રાથમિકતા છે

Let's Connect

sm2p0