પૂરની આ પરિસ્થતિમાંથી પાટણ અને બનાસકાંઠા બને એટલા ઝડપથી પુનઃ બેઠા થઇ જાય તે જોવાની જવાબદારી સરકારની છે અને તેમાં કોઈ કચાશ છોડવામાં નહિ આવે. ગુજરાત અને સમગ્ર વહીવટીતંત્ર પૂરગ્રસ્તોની પડખે છે

Bharatiya Janata Party is the largest political party

પૂરની આ પરિસ્થતિમાંથી પાટણ અને બનાસકાંઠા બને એટલા ઝડપથી પુનઃ બેઠા થઇ જાય તે જોવાની જવાબદારી સરકારની છે અને તેમાં કોઈ કચાશ છોડવામાં નહિ આવે. ગુજરાત અને સમગ્ર વહીવટીતંત્ર પૂરગ્રસ્તોની પડખે છે

પૂરની આ પરિસ્થતિમાંથી પાટણ અને બનાસકાંઠા બને એટલા ઝડપથી પુનઃ બેઠા થઇ જાય તે જોવાની જવાબદારી સરકારની છે અને તેમાં કોઈ કચાશ છોડવામાં નહિ આવે. ગુજરાત અને સમગ્ર વહીવટીતંત્ર પૂરગ્રસ્તોની પડખે છે

Let's Connect

sm2p0