રાજ્ય સરકારનો મહત્વનો નિર્ણય રાજ્યના માછીમારોને કેરોસીન સહાય પેટે પ્રતિ લિટરે રૂ.૨૫ ચુકવાશે. • માછીમાર દીઠ પ્રતિ માસ ૧૫૦ લીટર કેરોસીનની ખરીદી પર આ સહાય ચુકવાશે • રાજ્યના ૧૦,૦૦૦ થી વધુ નાના માછીમારોને ઓ.બી.એમ. બોટ માટે સહાય મળશે • રાજ્ય સરકારને વધારાનું રૂ.૧૫૦૦ લાખનું ભારણ

Bharatiya Janata Party is the largest political party

રાજ્ય સરકારનો મહત્વનો નિર્ણય રાજ્યના માછીમારોને કેરોસીન સહાય પેટે પ્રતિ લિટરે રૂ.૨૫ ચુકવાશે.

• માછીમાર દીઠ પ્રતિ માસ ૧૫૦ લીટર કેરોસીનની ખરીદી પર આ સહાય ચુકવાશે
• રાજ્યના ૧૦,૦૦૦ થી વધુ નાના માછીમારોને ઓ.બી.એમ. બોટ માટે સહાય મળશે
• રાજ્ય સરકારને વધારાનું રૂ.૧૫૦૦ લાખનું ભારણ

રાજ્ય સરકારનો મહત્વનો નિર્ણય રાજ્યના માછીમારોને કેરોસીન સહાય પેટે પ્રતિ લિટરે રૂ.૨૫ ચુકવાશે. • માછીમાર દીઠ પ્રતિ માસ ૧૫૦ લીટર કેરોસીનની ખરીદી પર આ સહાય ચુકવાશે • રાજ્યના ૧૦,૦૦૦ થી વધુ નાના માછીમારોને ઓ.બી.એમ. બોટ માટે સહાય મળશે • રાજ્ય સરકારને વધારાનું રૂ.૧૫૦૦ લાખનું ભારણ

Let's Connect

sm2p0