કોંગ્રેસ પાસે નામ નથી, નેતૃત્વ નથી, છે ફક્ત સત્તાની હુંસાતુંસી અને ધર્મ કે જ્ઞાતિના નામ પર ઝગડા કરાવવા એ કોંગ્રેસનો મૂળ ધર્મ રહ્યો છે. આ કારણોથી કોંગ્રેસ વારંવાર ધોબી પછડાટ ખાય છે

Bharatiya Janata Party is the largest political party

કોંગ્રેસ પાસે નામ નથી, નેતૃત્વ નથી, છે ફક્ત સત્તાની હુંસાતુંસી અને ધર્મ કે જ્ઞાતિના નામ પર ઝગડા કરાવવા એ કોંગ્રેસનો મૂળ ધર્મ રહ્યો છે. આ કારણોથી કોંગ્રેસ વારંવાર ધોબી પછડાટ ખાય છે

કોંગ્રેસ પાસે નામ નથી, નેતૃત્વ નથી, છે ફક્ત સત્તાની હુંસાતુંસી અને ધર્મ કે જ્ઞાતિના નામ પર ઝગડા કરાવવા એ કોંગ્રેસનો મૂળ ધર્મ રહ્યો છે. આ કારણોથી કોંગ્રેસ વારંવાર ધોબી પછડાટ ખાય છે

Let's Connect

sm2p0