કોંગ્રેસે તમામ પ્રયત્નો કર્યા ગુજરાતની જનતાને ગેરમાર્ગે દોરવાના પરંતુ ગુજરાતની પ્રજાએ તમામ પ્રયત્નોને નેસ્તનાબૂદ કર્યા છે. ગુજરાતની જનતા કોંગ્રેસને અને કોંગ્રેસના અન્યાયોને સારી રીતે જાણે છે

Bharatiya Janata Party is the largest political party

કોંગ્રેસે તમામ પ્રયત્નો કર્યા ગુજરાતની જનતાને ગેરમાર્ગે દોરવાના પરંતુ ગુજરાતની પ્રજાએ તમામ પ્રયત્નોને નેસ્તનાબૂદ કર્યા છે. ગુજરાતની જનતા કોંગ્રેસને અને કોંગ્રેસના અન્યાયોને સારી રીતે જાણે છે

કોંગ્રેસે તમામ પ્રયત્નો કર્યા ગુજરાતની જનતાને ગેરમાર્ગે દોરવાના પરંતુ ગુજરાતની પ્રજાએ તમામ પ્રયત્નોને નેસ્તનાબૂદ કર્યા છે. ગુજરાતની જનતા કોંગ્રેસને અને કોંગ્રેસના અન્યાયોને સારી રીતે જાણે છે

Let's Connect

sm2p0