એક સમયે નાનું સ્વરૂપ ધરાવતી ભારતીય જનતા પાર્ટીના આજના મહાસંમેલનોમાં માનવમહેરામણ ઉભરાય છે. એક વિચારધારા આધારિત પક્ષને મળેલી આ જનતાની સ્વીકૃતિ છે. ભારતીય જનતા પાર્ટીને મળેલું નેતૃત્વ પરિશ્રમી અને વિચક્ષણ છે. આ પાર્ટીના કેન્દ્રમાં માત્ર દેશનો વિકાસ છે.

Bharatiya Janata Party is the largest political party

એક સમયે નાનું સ્વરૂપ ધરાવતી ભારતીય જનતા પાર્ટીના આજના મહાસંમેલનોમાં માનવમહેરામણ ઉભરાય છે. એક વિચારધારા આધારિત પક્ષને મળેલી આ જનતાની સ્વીકૃતિ છે. ભારતીય જનતા પાર્ટીને મળેલું નેતૃત્વ પરિશ્રમી અને વિચક્ષણ છે. આ પાર્ટીના કેન્દ્રમાં માત્ર દેશનો વિકાસ છે.

એક સમયે નાનું સ્વરૂપ ધરાવતી ભારતીય જનતા પાર્ટીના આજના મહાસંમેલનોમાં માનવમહેરામણ ઉભરાય છે. એક વિચારધારા આધારિત પક્ષને મળેલી આ જનતાની સ્વીકૃતિ છે. ભારતીય જનતા પાર્ટીને મળેલું નેતૃત્વ પરિશ્રમી અને વિચક્ષણ છે. આ પાર્ટીના કેન્દ્રમાં માત્ર દેશનો વિકાસ છે.

Let's Connect

sm2p0