કેન્દ્ર અને રાજ્યની ભાજપ સરકાર પ્રજા કલ્યાણમાં કાર્યરત છે ત્યારે, ભાજપનો કાર્યકર માથુ ઉચું રાખીને પ્રજા વચ્ચે જાય

Bharatiya Janata Party is the largest political party

કેન્દ્ર અને રાજ્યની ભાજપ સરકાર પ્રજા કલ્યાણમાં કાર્યરત છે ત્યારે, ભાજપનો કાર્યકર માથુ ઉચું રાખીને પ્રજા વચ્ચે જાય

કેન્દ્ર અને રાજ્યની ભાજપ સરકાર પ્રજા કલ્યાણમાં કાર્યરત છે ત્યારે, ભાજપનો કાર્યકર માથુ ઉચું રાખીને પ્રજા વચ્ચે જાય

Let's Connect

sm2p0