નરેન્દ્રભાઈ અને અમિતભાઈ જેવા નેતા તેમજ સચોટ નીતિયોં ના કારણે ભાજપે દેશના કરોડો દેશવાસીઓ ના પ્રેમ અને વિશ્વાસ નેપ્રાપ્ત કર્યો છે : શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી

Bharatiya Janata Party is the largest political party

નરેન્દ્રભાઈ અને અમિતભાઈ જેવા નેતા તેમજ સચોટ નીતિયોં ના કારણે ભાજપે દેશના કરોડો દેશવાસીઓ ના પ્રેમ અને વિશ્વાસ નેપ્રાપ્ત કર્યો છે : શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી

નરેન્દ્રભાઈ અને અમિતભાઈ જેવા નેતા તેમજ સચોટ નીતિયોં ના કારણે ભાજપે દેશના કરોડો દેશવાસીઓ ના પ્રેમ અને વિશ્વાસ નેપ્રાપ્ત કર્યો છે : શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી

Let's Connect

sm2p0