ગુજરાતનું સર્વ સ્પર્શીય અને સર્વ સમાવેશક, દેશ અને દુનિયા અનુકરણ કરે એવું મોડલ ભાજપ સરકારે આપ્યું છે.

Bharatiya Janata Party is the largest political party

ગુજરાતનું સર્વ સ્પર્શીય અને સર્વ સમાવેશક, દેશ અને દુનિયા અનુકરણ કરે એવું મોડલ ભાજપ સરકારે આપ્યું છે.

ગુજરાતનું સર્વ સ્પર્શીય અને સર્વ સમાવેશક, દેશ અને દુનિયા અનુકરણ કરે એવું મોડલ ભાજપ સરકારે આપ્યું છે.

Let's Connect

sm2p0