ભાજપના આંદોલનો ક્યારેય નેતા કે વડાપ્રધાન બનવા માટે નહોતા, એ દરેકના કેન્દ્રમાં દેશની સમસ્યાનું સમાધાન હતું, કોઈ વ્યક્તિપૂજા નહિ

Bharatiya Janata Party is the largest political party

ભાજપના આંદોલનો ક્યારેય નેતા કે વડાપ્રધાન બનવા માટે નહોતા, એ દરેકના કેન્દ્રમાં દેશની સમસ્યાનું સમાધાન હતું, કોઈ વ્યક્તિપૂજા નહિ

ભાજપના આંદોલનો ક્યારેય નેતા કે વડાપ્રધાન બનવા માટે નહોતા, એ દરેકના કેન્દ્રમાં દેશની સમસ્યાનું સમાધાન હતું, કોઈ વ્યક્તિપૂજા નહિ

Let's Connect

sm2p0