ભારતીય જનતા પક્ષ એ એકમાત્ર એવો પક્ષ છે જેની સ્થાપના સિદ્ધાંતોના આધાર પર થઇ, કોઈ રાજ્ય જીતવા કે વડાપ્રધાન બેસાડવા માટે નહિ.

Bharatiya Janata Party is the largest political party

ભારતીય જનતા પક્ષ એ એકમાત્ર એવો પક્ષ છે જેની સ્થાપના સિદ્ધાંતોના આધાર પર થઇ, કોઈ રાજ્ય જીતવા કે વડાપ્રધાન બેસાડવા માટે નહિ.

ભારતીય જનતા પક્ષ એ એકમાત્ર એવો પક્ષ છે જેની સ્થાપના સિદ્ધાંતોના આધાર પર થઇ, કોઈ રાજ્ય જીતવા કે વડાપ્રધાન બેસાડવા માટે નહિ.

Let's Connect

sm2p0