ગુજરાતની અને ગુજરાતીઓની એક પોતાની તાકાત છે અને એ તાકાતમાં વડાપ્રધાનશ્રી નરેન્દ્ર મોદીને ભરપૂર ભરોસો છે અને ગર્વ છે.

Bharatiya Janata Party is the largest political party

ગુજરાતની અને ગુજરાતીઓની એક પોતાની તાકાત છે અને એ તાકાતમાં વડાપ્રધાનશ્રી નરેન્દ્ર મોદીને ભરપૂર ભરોસો છે અને ગર્વ છે.

ગુજરાતની અને ગુજરાતીઓની એક પોતાની તાકાત છે અને એ તાકાતમાં વડાપ્રધાનશ્રી નરેન્દ્ર મોદીને ભરપૂર ભરોસો છે અને ગર્વ છે.

Let's Connect

sm2p0