કચ્છ એટલે ફક્ત સફેદ રણ નહિ, પરંતુ સમગ્ર ગુજરાતના અર્થકારણને હંકારવાની તાકાત ધરાવતું કચ્છ

Bharatiya Janata Party is the largest political party

કચ્છ એટલે ફક્ત સફેદ રણ નહિ, પરંતુ સમગ્ર ગુજરાતના અર્થકારણને હંકારવાની તાકાત ધરાવતું કચ્છ

કચ્છ એટલે ફક્ત સફેદ રણ નહિ, પરંતુ સમગ્ર ગુજરાતના અર્થકારણને હંકારવાની તાકાત ધરાવતું કચ્છ

Let's Connect

sm2p0